Administrație · 222 · 10 Decembrie 2020

Anunț modificare barem acordare ajutor de încălzire

Anunț modificare barem acordare ajutor de încălzireariesnew.ro

Anunț modificare barem acordare ajutor de încălzire
Începand cu data de 1 DECEMBRIE 2020 pot beneficia de ajutorul pentru Încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne sau energie electrică persoanele singure sau familiile al căror venit net lunar /persoană se situează pana la suma de 800 lei conform OUG 207/27 NOIEMBRIE 2020.
Cererile depuse pana in data de 20 a lunii beneficiază de ajutorul de încălzire cu luna in curs.
Preluarea cererilor însoţite de acte doveditoare se face la ghişeul de relaţii cu publicul al Direcţiei de Asistenţă Socială.
Programul de preluare este următoruL:
LUNI – JOI: 8,00 - 10,00
12,00 - 15,00
VINERI: 8,00 - 10,00
DOCUMENTE NECESARE:
1.ACTE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE:
- Copii după actele de identitate: soţ, soţie, copii, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună şi sunt înscrise în cartea de imobil (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul).
Persoană singură este persoana care a împlinit 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură.
- Copii după certificatele de naştere ale membrilor de familie care nu au împlinit vârsta de 14 ani.
- Copie după certificatul de deces al soţului/soţiei – după caz.
- Copie după hotărârea judecătorească (divorţ, stabilire domiciliu minori, tutelă) sau hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind plasamentul– după caz.
2.ACTE PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN LUNA ANTERIOARĂ
DEPUNERII CERERII
- Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net şi OBLIGATORIU valoarea tichetelor de masă sau să se specifice neacordarea lor, precum şi dacă acestea sunt incluse în net, pentru toţi salariaţii familiei.
- Copie cupon pensie de orice tip – după caz (se vor declara toate pensiile fară excepţie).
- Copie cupon şomaj – după caz
- Orice alt act doveditor care atestă venitul obţinut – după caz
- Adeverinţă şi fişă de calcul de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Câmpia Turzii, pentru toţi membrii majori ai familiei.
- Membrii familiei care nu realizează venituri (cu excepţia celor care au vârsta legală de pensionare), trebuie să prezinte adeverinţă de la AJOFM Câmpia Turzii (şomaj).
- Pentru familiile unde sunt copii minori şi unul dintre părinţi nu apare în cerere, celălalt părinte va da o declaraţie cu suma lunară primită pentru întreţinerea copiilor.
3.ACTE PRIVIND JUSTIFICAREA BUNURILOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA
FAMILIEI:
- Certificat de atestare fiscală de la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Câmpia Turzii, pentru toţi membrii majori ai familiei.
- Copie act închiriere spaţiu, copie contract vânzare/cumpărare locuinţă, extras CF – după caz.
- Copie după carţile de identitate ale autoturismelor sau motocicletelor deţinute de membrii familiei.
4.ALTE ACTE DOVEDITOARE:
-Factură de gaz pe numele titularului cererii, în cazul în care se solicită ajutor pentru
încălzirea locuinţei cu gaze naturale.
-Factură şi contract de furnizare a energiei electrice pe numele titularului cererii, în cazul în care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică.
PRECIZĂRI
În conformitate cu prevederile art.6, alin.1, lit.i, din O.U.G. nr.70/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se impune ca, pentru persoanele sau familiile care solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei şi nu sunt proprietarii de drept ai acesteia, să se prezinte un contract de închiriere sau contract de comodat încheiat între proprietarul locuinţei şi cel care locuieşte efectiv la acea adresă. De asemenea, chiriaşul sau titularul contractului de comodat (familia) trebuie să figureze cu acea adresă în actele de identitate, factura de gaz să fie pe numele titularului contractului de închiriere sau comodat. În caz contrar, familia/persoana singură aflată în această situaţie, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
Familiile care au copii studenţi - aceştia din urmă nu se iau în calcul la stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
Copiii minori care se află în grija bunicilor - nu se iau în calcul la stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
DIRECȚIA RELAȚII CU COMUNITATEA