Administrație · 541 · 20 Decembrie 2019

ASTAZI, 20.12.2019 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ASTĂZI ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DE ÎNDATĂ

ASTAZI, 20.12.2019 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ASTĂZI ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DE ÎNDATĂariesnew.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ASTĂZI ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DE ÎNDATĂ

DISPOZIȚIE

Nr. 701 din 20.12.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri 20.12.2019 ora 11:00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii cu proiectul de ordine de zi anexat și care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.


PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea a 2 PLANURI URBANISTICE DE DETALIU pentru lucrări de AMENAJARE PARCĂRI AUTO: str. LAMINORIȘTILOR, nr.19, str. Gh. BARIȚIU, nr. 40, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Servicii de elaborare D.A.L.I. - Trecere în subteran cabluri de iluminat public şi modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, între intersecţiile cu strada Gh. Bariţiu şi strada Republicii”.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice în Municipiul Câmpia Turzii.

4.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.55771 Câmpia Turzii.

5.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.55755 Câmpia Turzii.

6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT:

SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN