Administrație · 477 · 21 August 2019

#Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește astăzi 21.08.2019, în ședință extraordinară, de îndată

#Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește astăzi 21.08.2019, în ședință extraordinară, de îndatăariesnew.ro

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește astăzi în ședință extraordinară, de îndată

DISPOZIȚIE

Nr. 458 din 21.08.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri 21.08.2019 ora 15.00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii cu proiectul de ordine de zi anexat și care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic. .

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.


PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN