Administrație · 422 · 25 Aprilie 2020

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinarăariesnew.ro

DISPOZIȚIE
Nr. _256_ din _24.04.2020_
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 30.04.2020 ora 13.00.
Art.2 (1) Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
(2) Ședința Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.


PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr.256 din 24.04.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pentru trimestrul I 2020.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului nr. 6 situat în Hala Agroalimentară ,,Piața Unirii”.

4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50730 Câmpia Turzii.

5. Proiect de hotărâre de revocare a H.C.L. nr. 31/27.02.2020 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi ale serviciilor publice de interes local.

6. Proiect de hotărâre de aprobare a Organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi ale serviciilor publice de interes local.

7. Proiect de hotărâre de aprobare a Organigramei şi a Statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrării ,,Etajare clădire birouri și locuințe, str. Laminoriștilor, nr. 31, în municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj” la limita de proprietate a imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 29.

9. Diverse

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN