News · 239 · 06.12.2023

DISPOZIȚIE Nr. 1422 din 05.12.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

By REDACȚIE
DISPOZIȚIE Nr. 1422 din 05.12.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art. 155 și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Miercuri, 06.12.2023 ora 10:00.
Art. 2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul aplicației Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței extraordinare fiind cu participarea online a consilierilor locali.
Art. 3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.
Art. 4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art. 5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 1422 din 05.12.2023

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii implementării proiectului cu titlul ”REGENERARE URBANĂ PRIN REABILITAREA PALATULUI CULTURAL ”IONEL FLOAȘIU”, A TEATRULUI DE VARĂ ȘI A PARCULUI CENTRAL ”IONEL FLOAȘIU” ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII” și a cheltuielilor legate de proiect în scopul finalizării integrale.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii implementării proiectului cu titlul ”INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC ȘI MĂSURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII” și a cheltuielilor legate de proiect în scopul finalizării integrale.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în etapa a II-a a proiectului cu titlul "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, JUDEȚUL CLUJ " în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în etapa a II-a a proiectului cu titlul ”Amenajare Zona Cultural-Recreativa “Trei Lacuri” din Municipiul Câmpia Turzii” în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale.

5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Câmpia -Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea PARC INDUSTRIAL CÂMPIA-TURZII S.A, pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023.

6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Câmpia -Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea DOMENIUL PUBLIC CÎMPIA-TURZII S.A, pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023.

7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Câmpia -Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA-TURZII S.A- în insolvență, pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la protocolul de colaborare încheiat pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea conectivității Municipiului Câmpia Turzii la Autostrada A3 prin dezvoltarea rețelei TEN-T” aprobat prin Hotărârea de Consiliului Local nr.243 din 02.11.2022.

PRIMAR, AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

BACK TO TOP