Today · 140 · 20.02.2023

DISPOZIȚIE Nr. 340 din 17.02.2023 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

By REDACȚIE
DISPOZIȚIE Nr. 340 din 17.02.2023 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 23.02.2023 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala Europa din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 340 din 17.02.2023

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Raportul de activitate al Serviciului Evidența și Gestiunea Patrimoniului pentru anul 2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de investiţii ’’Amenajare parcări auto ( pe strada Laminoriștilor nr.19, Gheorghe Barițiu nr.42 și P-ța Mihai Viteazu nr.2), în Municipiul Câmpia Turzii’’și devizele generale finale pentru fiecare parcare- strada Laminoriștilor nr.19, Gheorghe Barițiu nr.42 și P-ța Mihai Viteazu nr.2.

3. Proiect de hotărâre privind aprobare a Organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi ale serviciilor publice de interes local.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2023, în condițiile prevăzute de Legea 350/2005; Legea nr. 69/2000; Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării regulamentului de funcţionare al PARCULUI INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii licitației în vederea cedării dreptului de folosință asupra suprafeței de teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Câmpia Turzii, situat în Parcul Industrial Câmpia Turzii, identificat cu nr. cadastral 54428, nr. C.F. 54428, în suprafață de 8100 mp, precum și cedarea dreptului de folosință asupra infrastructurii existente în Parcul Industrial Câmpia Turzii.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini în vederea organizării licitației publice pentru atribuirea în folosință exclusivă a parcelei disponibile în incinta societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru accesul rezidenților în Parcul Industrial Câmpia Turzii S.A.

9. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea “CONSTRUIRE CREȘĂ MICĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”,Cartier Șarât, str. Nichita STĂNESCU, nr. 1C, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 504 mp, înscris în CF nr.55978 Câmpia Turzii, nr. cadastral 55978, proprietatea privată municipiului Câmpia Turzii.

11. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii pentru aliniament privind amplasarea unui garaj la strada Ialomiței dinspre imobilul situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Ialomiței, nr.21A, jud. Cluj, înscris în CF nr.56656 Câmpia Turzii.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea societății NOVA POWER & GAS S.R.L. asupra unei suprafețe de teren aflată în proprietatea municipiului Câmpia Turzii, în vederea executării lucrărilor de ,,Instalații de producere și distribuție agent termic în sistem de cogenerare pentru centralele electrice cu gaz CEG 1, CEG 2, CEG 4, CEG 5” pentru amplasamentul situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 157, jud. Cluj.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanțări în condițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru Asociația Club Sportiv Șoimii, în vederea realizării activităților proiectului ”Educație și sănătate prin (mini) rugby” în anul 2023.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Câmpia Turzii și Asociația Culturală Euro Est Alternativ, în vederea organizării evenimentului caritabil ”Ariana are nevoie de un miracol. Fii parte din el!” în data de 8 martie 2023, în Parcul Municipal Câmpia Turzii.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de parteneriat dintre Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii și Asociația Centrul de Îngrijire și Asistență Acoperământul Maicii Domnului Turda având ca obiect acordarea de servicii de îngrijire și asistență în regim rezidențial pentru un număr de 15 vârstnici, contract aprobat prin HCL nr. 45/2015.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarea unei locuințe sociale, situată în mun. Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu nr.36, ap.12.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prezentată în ordinea de prioritate pentru anul 2023 și a listelor solicitanților care nu îndeplinesc condițiile de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea DESFIINȚARE TOTALĂ CONSTRUCȚII C1 și C2; CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+2E CU PARTER COMERCIAL; REFACERE ÎMPREJMUIRE; CREARE ACCES DIN STR. FLUTURILOR, Str. Laminoriștilor, nr. 34, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj

Diverse.

PRIMAR, AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

BACK TO TOP