Administrație · 410 · 18 Octombrie 2019

DISPOZIȚIE Nr. 549 din 18.10.2019,privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

DISPOZIȚIE Nr. 549 din 18.10.2019,privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinarăariesnew.ro

DISPOZIȚIE

Nr. 549 din 18.10.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 24.10.2019 ora 13.00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.


PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr.549 din 18.10.2019

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul școlar 2019-2020.

3. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care sărbătoresc ,,Nunta de aur” în anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care sărbătoresc împlinirea a 70 de ani de la încheierea căsătoriei, în anul 2019.

5. Proiect de hotărâre de aprobare a Organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes local.

6. Diverse

PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN