Administrație · 486 · 26 Noiembrie 2019

DISPOZIȚIE Nr. 622 din 22.11.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

DISPOZIȚIE Nr. 622 din 22.11.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinarăariesnew.ro

DISPOZIȚIE

Nr. 622 din 22.11.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 28.11.2019 ora 13.00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr.622 din 22.11.2019

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării studiului de fundamentare, a caietului de sarcini, a regulamentului și a contractului de delegare a gestiunii serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, mobilier urban, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate-park, aferente domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii, aprobat prin HCL nr.150/2019 modificată prin HCL nr.182/2019.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Investiții

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale societăţii.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

3.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale societăţii.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului public de administrare a domeniului public si privat cuprinzând activitățile de întreținere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Câmpia Turzii și a atribuirii directe a gestiunii, inclusiv dreptul de a administra și exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului către societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Investiții

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de întreţinere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2019’’.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Investiții

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de preţ practicate de societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pentru lucrări de întreținere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Investiții

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

7.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea „Programului anual de întreţinere, reparații, modernizări şi investiţii pentru drumuri, poduri, pasaje rutiere şi pietonale, mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente cu excepția monumentelor istorice clasificate, locuri de joacă, fitness și skate-park, aferente domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2019’’, aprobat prin H.C.L. nr.70 din 25.04.2019 și actualizat prin H.C.L. nr.157 din 16.09.2019.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Investiții

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru lucrările de deszăpezire la contractul de delegare a gestiunii activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora, pe timp de polei sau îngheț din municipiul Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Investiții

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

9.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii, pentru participarea la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a societății TETAROM. S.A. din data de 16.12.2019.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, str. George ENESCU, nr. 65A, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea

ZONĂ REZIDENȚIALĂ PARCELARE TEREN ȘI REGULAMENT DE CONSTRUIRE

str. Nicolae Titulescu, nr. 106 C și 106 D, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca asupra unui teren situat în municipiul Câmpia Turzii, în vederea executării lucrării ,,Trecere în subteran cabluri de iluminat public și modernizare iluminat public pe str. 1 Decembrie 1918, între intersecțiile cu str. Gheorghe Barițiu și str. Republicii”.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca asupra unui teren situat în municipiul Câmpia Turzii, în vederea executării lucrării ,,Modernizare rețele electrice de distribuție în municipiul Câmpia Turzii str. 1 Decembrie 1918 de la intersecția cu str. Gheorghe Barițiu până la intersecția cu str. Republicii”.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuințelor A.N.L. situate în municipiul Câmpia Turzii, care își încetează efectele în cursul anului 2020.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuințelor din fondul locativ și a locuințelor de necesitate situate în municipiul Câmpia Turzii, care își încetează efectele în cursul anului 2020.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și al serviciilor publice de interes local.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Resurse Umane și Salarizare

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

17.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea art.1 din HCL nr.166/2019 privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea cumpărării de către Municipiul Câmpia Turzii a unei suprafețe de teren.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Juridic

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

18.Diverse

PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN