Administrație · 457 · 27 Ianuarie 2020

JOI 30.01.2020 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

JOI 30.01.2020 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂariesnew.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

DISPOZIȚIE

Nr. 74 din 23.01.2020

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 30.01.2020 ora 13.00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

Anexa la Dispoziția nr.74 din 23.01.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Raport privind monitorizarea activității asistenților personali, desfășurată în perioada 1 iulie 2019 - 31 decembrie 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare sens giratoriu la intersecția dintre strada Laminoriștilor cu strada Andrei Mureșanu și strada Iancu Jianu, municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj".

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare sens giratoriu la intersecție strada Laminoriștilor cu strada G.Coșbuc, municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj".

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare sens giratoriu intersecție strada 1 Decembrie 1918 cu strada Ghe. Barițiu, municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj".

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 și a Anexei la HCL nr.121 din 16.07.2019.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 și a anexei la HCL nr.152 din 15.09.2017.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare și a celor disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a municipiului Câmpia Turzii.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor temporar disponibile sau excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Câmpia Turzii.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii.

10.Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de concesiune și a contractelor de închiriere a bunurilor proprietate publică și proprietate privată a municipiului Câmpia Turzii.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători, care au decedat în Municipiul Câmpia Turzii sau au avut ultimul domiciliu pe raza Municipiului Câmpia Turzii.

14.Diverse

PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL