News · 60 · 17 Sep 2022

Primăria Câmpia Turzii - *DISPOZIȚIE Nr. 900 din 15.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară*

By REDACȚIE
Primăria Câmpia Turzii - *DISPOZIȚIE Nr. 900 din 15.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară*

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Vineri, 16.09.2022, ora 10:30.

Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul platformei online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din consiliul local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 900 din 15.09.2022

PROIECT ORDINE DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 121 din 16.07.2019 pentru obiectivul de investiții ETAJARE IMOBIL GRĂDINIŢA PINOCCHIO ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNEI CREŞE”, str.Retezatului nr.8, Municipiul Câmpia Turzii, jud.Cluj.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii rezultat la închiderea exercitiului bugetar aferent anului 2021.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2022.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de întreţinere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2022’’.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea’’Programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2022’’.

6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

PRIMAR, AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

BACK TO TOP