News · 155 · 27.06.2022

Se convoacă, de îndată în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Luni, 27.06.2022 ora 15:00

By REDACȚIE
Se convoacă, de îndată în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Luni, 27.06.2022 ora 15:00

DISPOZIȚIE
Nr. 562 din 27.06.2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, de îndată în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Luni, 27.06.2022 ora 15:00.

Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul platformei online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 562 din 27.06.2022

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico-Economice (faza DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici a investiției Reabilitare CORP CLĂDIRE „C” a Liceului Teoretic „Pavel Dan” Conac SZENTKERESZTY – BETHLEN.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare CORP CLĂDIRE „C” a Liceului Teoretic „Pavel Dan” Conac SZENTKERESZTY – BETHLEN” și a cheltuielilor legate de proiect.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I., implicit a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare Iluminat Public în Cartierul Muncitoresc, Centru, Șarât din Municipiul Câmpia Turzii”

PRIMAR, AVIZAT,
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL,
Nicolae ȘTEFAN

BACK TO TOP