Educatie · 176 · 02 Februarie 2021

Stadiu/implementare proiect POCU/633/6/14/130960

Stadiu/implementare proiect POCU/633/6/14/130960ariesnew.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6-Educatie si competente

REZUMATUL PROIECTULUI: 28 Septembrie 2020-31 Ianuarie 2021

Obiectiv specific

Obiectivul specific 6.14 Cresterea participării la programe de învătare la locul de muncă a elevilor si ucenicilor din învătământul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

PROIECTUL POCU intitulat " Dobandirea de competente necesare unui loc de munca prin practica nationala si transnationala ", un proiect cu finantare europeană, prin POCU .

Proiectul este implementat în parteneriat cu

  1. SC INFO MIAD S.R.L, cu sediul în Municipiul Câmpia Turzii, str. Teilor, nr. 39F, ap.2, CP 405100, jud. Cluj, codul fiscal 18884716, J12/2558/2006având calitatea de membru 1/Partener 1

  1. Asociacion Cívica de Comunicación y Educación „Sophi” (ACCESO), cu sediul în Madrid, str. Calle Pañascales, Esc INT, Planta 3, Puerta IZQ, Spania, codul fiscal G86732294, având calitatea de membru membru 2/Partener 2

Obiectivul general al proiectului este cresterea ratei de participare a elevilor din invatamantul profesional si tehnic (ISCED2-3, nivel de calificare 3-4) la programele de formare la locul de munca, din sectoarele economice identificate conform SNC respectiv SNCDI, prin dezvoltarea aptitudinilor si cunostintelor dobandite in cadru stagiilor de practica a 184 elevi, respectiv de la domeniile: agricultura, economic, turism si alimentatie, industrie alimentara si protectia mediului, in parteneriat national si (trans)national pe durata a 24 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv Specific 1- Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala in scopul dobandirii de competente care raspund necesitatii pietei muncii si inclusiv cresterea procentajului de ocupare a unui numar de 184 elevi.

Obiectiv Specific 2- Dezvoltarea de parteneriate sustenabile, existente sau nou infiintate intre unitatea de invatamant si agentii economici/ structuri asociative/ actori din domeniul SOCIAL, cercetarii si inovarii, potentiali angajatori ai sectorului privat cu potential competitiv identificate SNC/SNCDI, in vederea organizarii de stagii de practica in scopul facilitarii tranzitiei de la scoala

la viata activa.

Obiectiv Specific 3- Dezvoltarea aptitudinilor de munca si promovarea insertiei pe piata muncii prin desfasurarea de stagii de practica nationala si transnationala pentru un numar de 184 elevi. Sustinerea si promovarea unui sistema de informare coordonata de la sectorul privat catre unitatea de invatamant privind nevoile lor de instruiré precum si feedback de la unitatea de

invatamant catre sectorul privat, catre parintii/tutorii elevilor, mediul academic, nu in ultimul rand elevii participanti; sistem care sa contribuie la cresterea calitatii si relevantei invatamantului la locul de munca si implicit la cresterea gradului de angajabilitate al elevilor.

Obiectiv Specific 4- Promovarea si desfasurarea unor activitati inovatoarea, de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca, atat pentru dezvoltarea competentelor cheie cerute pe piata muncii cat si pentru a le deschide noi orizonturi elevilor nostri.

PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ, 28 Septembrie 2020-31 Ianuarie 2021

Activitatea

Descriere

Activitatea A2. Activitate transversala-Achizitii de bunuri si servicii / subactivitatea 2.1.Achiizitii de bunuri si servicii

o S-au desfăsurat proceduri de achizitie conform planului de achizitii aprobat in cadrul proiectului pentru Lider parteneriat:

o servicii de organizare evenimente-lot 1 cu codul CPV: 55520000-1 - Servicii de catering;

o echipamente informatice: Computere portabile/ laptopuri, multifunctională laser A3 color, videoproiectoare, ecrane de proiectie, licente software office, din categoria celor cu coduri CPV :30213100-6 - Computere portabile, 30232110-8 - Imprimante laser, 38652120-7 – Videoproiectoare, 38653400-1 - Ecrane pentru proiectii, 48311000-1 - Pachete software pentru gestionarea documentelor;

o papetărie din categoria celor cu coduri CPV 30192000-1 - Accesorii de birou, 30197210-1 – Bibliorafturi, 22852000-7 – Dosare, 30197620-8 -Hârtie pentru scris, 30199230-1 – Plicuri, 30199600-6 - Separatoare pentru papetarie;

o cartuse toner multifunctional - negru/color, din categoria celor cu cod CPV 30125100-2 - Cartuse de toner;

A4.Campanie de informare, consiliere si orientare scolara si profesionala aferenta activitatii relevante mentionate in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice “2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala./ subactivitatea 4.1. Campanii de informare si constientizare grup tinta

o S-a desfăsurat un atelier tematic cu privire la Dezvoltarea Durabila conform obiectivelor stabilite prin Strategia Europa 2020: ”Locurile de munca verzi”,”O economie UE competitiva si cu emisii scazute de carbón- implicatii din perspectiva formarii profesionale initiale a fortei de muncă”:

o a avut loc prezentarea si diseminarea a conceptului de dezvoltare durabilă; protectia mediului, poluarea mediului, în vederea constientizării grupului tintă, pe parcursul derulării programului de formare, cu privire la protejarea mediului si utilizarea resurselor în mod rational si eficient;

o au avut loc activităti/ dezbateri în domeniul Dezvoltarii Durabile si Protectia Mediului pentru consolidarea increderii si motivarii elevilor in scopul insertarii acestora pe piata muncii;

o au fost oferite informatii despre Dezvoltarea Durabila conform obiectivelor stabilite prin Strategia Europa 2020:”Locurile de munca verzi”,”O economie UE competitiva si cu emisii scazute de carbón- implicatii din perspectiva formarii profesionale initiale a fortei de muncă”;

o s-au oferit informatii despre Protectia mediului, poluarea mediului si Dezvoltarea durabilă;

o s-au oferit informatii cu privire la efectele stresului asupra sănătătii fizice si mintale;

o au fost făcute cunoscute posibilitătile de miscare necostisitoare si usor accesibile din orasul Turda;

o s-au oferit informatii cu privire la un stil de viată sănătos si a celor mai importanti factori pentru sănătate, protejarea mediului inconjurător;

o s-au oferit informatii cu privire la riscurile privind sănătatea si securitatea la locul de munca;

o în cadrul evenimentului au avut loc discursuri pe diverse subiecte, a fost încurajată activitatea tinerilor si în repetate rânduri va fi mentionată importanta formării profesionale a noii generatii;

o au avut loc întrebări si dezbateri pe aspecte specifice ale Dezvoltării Durabile- perspective. Oferirea de solutii practice pe aspecte specifice ale turismului in Romania;

o a avut loc crearea unui suport online pentru derularea activitătilor de constientizare- informare în sprijinul acelor elevi din grupul tintă care doresc să-si initieze propria afacere, in vederea tranzitiei de la scoala la viata activa, inclusiv deschiderii unei afaceri proprii. Au fost postate materialele pe site-ul scolii, sectiunea dedicată proiectului POCU 130960;

o Realizarea unei cercetari, prospectii, cautare de materiale necesare in elaborarea documentelor campaniei de informare, consiliere si orientare scolara si profesionala;

A5. Consolidarea parteneriatelor existente si dezvoltarea de noi parteneriate intre scoala si agenti economici nationali si transnationali (potentiali angajatori, în special din sectoarele economice identificate conform SNC/SNCDI), aferenta activitatii din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”3. Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca”/ subactivitatea 5.2 Consolidarea parteneriatelor existente si dezvoltarea de noi parteneriate intre scoala si agenti economici

- Stabilirea ordinii de derulare a activitătilor / secventelor de instruire / formare aferente lunilor octombrie-noiembrie 2020 (2 agende activitate);

- Tehnoredactarea materialelor necesare pentru activitătile de informare, selectie organizate în cadrul proiectului pentru constientizarea elevilor cu privire la oportunitătile oferite în cadrul proiectului si pentru realizarea interviului de preselectie a grupului tintă a proiectului (declaratie de consimtământ de informare, chestionar de preselectie a grupului tintă, pentru 60 de elevi de la domeniul industrie alimentară/ turism si alimentatie, calificarea Brutar-patiser-preparator produse făinoase/ ospătar (chelner)/ bucătar;

- Organizarea activitătilor de informare si promovare organizate în cadrul proiectului pentru constientizarea elevilor cu privire la oportunitătile oferite în cadrul proiectului: interviu de grup, aportarea documentatiei pentru de preselectie a elevilor din grupul tintă, de la domeniul industrie alimentară/ turism si alimentatie, calificarea Brutar-patiser-preparator produse făinoase/ ospătar (chelner)/ bucătar (60 elevi);

- Proiectarea activitătilor pentru interviu individual. Organizarea si realizarea interviului individual al fiecărui elev, de preselectie a elevilor din grupul tinta. Realizarea activitătilor de interviu individual cu durata de 40 min pentru fiecare elev. S-a discutat cu fiecare elev despre motivatia participării la proiect, planuri de viitor sub aspect profesional, impactul proiectului asupra planurilor de viitor, activitătile organizate în cadrul proiectului, constientizare cu privire la oportunitătile oferite în cadrul proiectului (60 elevi de la domeniul industrie alimentară/ turism si alimentatie, calificarea Brutar-patiser-preparator produse făinoase/ ospătar (chelner)/ bucătar); Pregătirea si completarea fisei de evaluare a interviului individual pentru fiecare candidat;

Pregătirea documentelor necesare pentru înscrierea grupului tintă la activitătile ce se vor desfăsura în cadrul proiectului POCU 130960; acordare asistentă si îndrumare elevilor din grupul tintă; prelucrarea metodologiei de înscriere a grupului tintă, înscrierea elevilor în grupul tintă (31 elevi de la domeniul industrie alimentară/ turism si alimentatie, calificarea Brutar-patiser-preparator produse făinoase/ ospătar (chelner));

A6. Dezvoltarea si derularea programelor de invatare la locul de munca- aferenta activitatii/subactivitatii mentionate in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice “1. Organizarea si derularea programelor de învatare la locul de munca”/ subactivitatea A6.1 Dezvoltarea si derularea programelor de invatare la locul de munca – stagii de practica la parteneri nationali

- S-a asigurat pregătirea si stabilirea programului de practică pentru domeniul industrie alimentară, calificarea profesională brutar-patiser-preparator produse făinoase; S-a stabilit tematica si competentele profesionale care fac obiectul stagiului de practică, Calendarul de desfasurare al activitatilor este corelat cu calendarul anului scolar la nivel national;

- S-a organizat si coordonat stagiul de practica a elevilor, 4 ore pe zi, în perioada de practică 16.11.2020-20.11.2020, 23.11.2020-27.11.2020 (2 saptamani)

- S-a asigurat realizarea stagiului de practica în spatiile amenajate ale partenerilor - agenti economici ai Colegiului ”Emil Negrutiu” pentru un număr de 20 elevi de la domeniul industrie alimentară, calificarea profesională brutar-patiser-preparator produse făinoase; S-a adaptat programul oferit la abilitătile de comunicare ale elevilor din grupul tintă de la domeniul industrie alimentară, calificarea profesională brutar-patiser-preparator produse făinoase;

- S-au personalizat documentele de practică în conformitate cu domeniului studiat. S-au elaborat caietele de practică, si s-a respectat programul de practică pe durata stagiului de practică.

S-a asigurat caracterul interactiv al derulării programului de instruire practică pentru a facilita munca in echipe / grupuri de diferite dimensiuni, pentru elevii de la domeniul industrie alimentară, calificarea profesională brutar-patiser-preparator produse făinoase;

Manager de proiect

GAVRILESCU TIMEA KAROLA